Lab Members
PhotoName Email
Jianyi Jianyi Yang
Principal Investigator
yangjynankai.edu.cn
Zhenling Zhenling Peng
Associate Professor
zhenlingtju.edu.cn
Wuqi Qi Wu
PhD Student (2017-)
wuqirdaliyun.com
Runze Runze Dong
Graduate Student (2015-)
overmarstung163.com
Qiaozhen Qiaozhen Meng
Graduate Student (2015-)
qiaozhenmtju.edu.cn
Zhijuan Zhijuan Zhao
Graduate Student (2015-)
848745835qq.com
Saisai Saisai Sun
Graduate Student (2016-)
sunsaigogo163.com
Shuo Shuo Pan
Graduate Student (2016-)
imbc163.com
Suhong Hong Su
Graduate Student (2016-)
xd07121026126.com
Caobx Baixin Cao
Graduate Student (2017-)
2634347119qq.com
Liping Liping Wang
Undergraduate Student (2017-)
1510079mail.nankai.edu.cn
Junqi Junqi Huang
Undergraduate Student (2017-)
huangjunqi94gmail.com
Bowen Wang Bowen
Undergraduate Student (2017-)
bornewang163.com
Boxin Zhao Boxin
Undergraduate Student (2017-)
zbx1995126.com
Previous Members