Lab Members
PhotoName Email
Jianyi Jianyi Yang
Principal Investigator, Professor
yangjynankai.edu.cn
Zhenling Zhenling Peng
Associate Professor
zhenlingtju.edu.cn
Saisai Saisai Sun
PhD Student (2016-)
sunsaigogo163.com
Suhong Hong Su
PhD Student (2016-)
xd07121026126.com
Wuqi Qi Wu
PhD Student (2017-)
wuqirdaliyun.com
Runze Runze Dong
Graduate Student (2015-)
overmarstung163.com
Shuo Shuo Pan
Graduate Student (2016-)
imbc163.com
Caobx Baixin Cao
Graduate Student (2017-)
2634347119qq.com
Dai Yanjun Dai
Graduate Student (2018-)
dyj402126.com
Yan Shoufang Yan
Graduate Student (2018-)
shoufangyan126.com
Liping Liping Wang
Undergraduate Student (2017-)
1510079mail.nankai.edu.cn
Previous Members