Lab Members
PhotoName Email
Jianyi Jianyi Yang
Principal Investigator, Professor
yangjynankai.edu.cn
Zhenling Zhenling Peng
Associate Professor
zhenlingtju.edu.cn
Saisai Saisai Sun
PhD Student (2016-)
sunsaigogo163.com
Suhong Hong Su
PhD Student (2016-)
xd07121026126.com
Wuqi Qi Wu
PhD Student (2017-)
wuqirdaliyun.com
Duzy Zongyang Du
PhD Student (2019-)
dzy96310163.com
Caobx Baixin Cao
Graduate Student (2017-)
2634347119qq.com
Dai Yanjun Dai
Graduate Student (2018-)
dyj402126.com
Yan Shoufang Yan
Graduate Student (2018-)
shoufangyan126.com
Ye Lisha Ye
Graduate Student (2019-)
3242001081qq.com
Zhu Kun Zhu
Graduate Student (2019-)
18394158625163.com
Song Ruiyang Song
Graduate Student (2019-)
ww_sry163.com
Previous Members